Kami siswa-siswi SMA Negeri 5 Palangka Raya berjanji:

  1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
  3. Patuh dan taat serta hormat kepada kepala sekolah, guru, dan orang tua;
  4. Cinta dan setia sesama teman;
  5. Bersedia menaati peraturan dan tata tertib sekolah yang berlaku;
  6. Siap menerima pelajaran dengan tekun, ulet, disiplin dan kreatif, serta siap melaksanakan perintah.